درود خدا بر چهارده معصوم

یا علی ............. هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب / هنوز نام تو بردن کمال بی ادبیست

شهریور 94
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
3 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
10 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست